Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Därför har vi tagit fram denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) som beskriver hur vi samlar in, använder, delar, överför och lagrar din information. Läs igenom Integritetspolicyn för att bekanta dig med hur vi hanterar din integritet och kontakta oss om du har frågor.

Pophouse Entertainment Group AB, org. nr 559000-0484, Djurgårdsvägen 68, 115 21 Stockholm (”POP HOUSE”) och bolag som vid var tid ingår i samma koncern som POP HOUSE (”Gruppen” eller ”vi”) behandlar Personuppgifter för användare och kunder som använder våra tjänster, bor på vårat hotell, går på våra event, köper våra varor m.m. ("Tjänsterna").

POP HOUSE är personuppgiftsansvarig för behandling av Personuppgifter, och därmed ansvarig för behandlingen av dina Personuppgifter sker i enlighet med de principer som framgår av lag och denna Integritetspolicy. Andra bolag inom Gruppen kan uppträda som personuppgiftsbiträden eller vara personuppgiftsansvariga för vissa Personuppgifter tillsammans med POP HOUSE.

Med "Personuppgifter" avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person. Vi är måna om att skydda dina Personuppgifter och behandlar dina uppgifter i enlighet dataskyddsförordningen (GDPR) och nationell dataskyddslagstiftning, som finns för att skydda privatpersoners integritet.

Vissa sidor på Gruppens webbplatser innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Gruppen är inte ansvarig för deras verksamhet, inklusive men inte begränsat till deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några Personuppgifter lämnas till dem.

Ändringar i denna Integritetspolicy meddelas genom att en uppdaterad Integritetspolicy publiceras på denna webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa.

Vilka personuppgifter samlar vi in

Det kan hända att vi ber dig ange Personuppgifter när du använder våra Tjänster. Gruppen och dess samarbetspartners kan dela informationen inbördes och använda den i enlighet med denna Integritetspolicy. Du behöver inte tillhandahålla de Personuppgifter vi efterfrågar men om du väljer att inte göra det kan vi i flera fall inte tillhandahålla dig våra Tjänster.

Vi samlar endast in Personuppgifter som är relevanta för det ändamål som beskrivs i de särskilda villkoren för varje Tjänst och denna Integritetspolicy som du själv lämnar till oss. När du använder våra Tjänster kan vi samla in olika typer av information, t.ex. uppgifter om namn, adress, kreditkortsuppgifter, telefonnummer, e-postadress och IP-adress.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi komma att inhämta uppgifter från biljettleverantörer, resebyråer eller andra aktörer genom vilka du har bokat din Tjänst.

Hur använder vi dina personuppgifter

Gruppen kan komma att använda dina Personuppgifter för:

(i) att utföra och administrera Tjänsterna,

(ii) att tillvarata dina intressen,

(iii) redovisnings- och faktureringsändamål,

(iv) att kontakta dig angående din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning,

(v) att utveckla och analysera verksamheten,

(vi)  att kommunicera med dig och erbjuda Gruppens Tjänster till dig,

(vii) att skicka nyhetsbrev till dig,

(viii) att lämna ut uppgifter till partners vars event du besökt, eller

(ix) marknadsföra Gruppens Tjänster.

Laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar uppgifterna på grundval av vårt berättigade intresse som aktör vid tillhandahållande av våra Tjänster och för att kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser som åligger oss.

Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten och för att kommunicera med dig behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Den behandling som innebär att vi lämnar ut dina uppgifter till partners baseras på ditt samtycke som du närsomhelst kan återkalla, se avsnittet ”Dina rättigheter” nedan.

Mottagare som tar del av personuppgifterna

Personuppgifter kan komma att överföras mellan bolag inom Gruppen och till samarbetspartners för att behandlas för de ändamål som framgår av denna Intergritetspolicy. Gruppen använder underleverantörer för t.ex. datordrift och Personuppgifter kan därför komma att överföras till dessa underleverantörer. Våra underleverantörer behandlar dina Personuppgifter endast för Gruppens räkning, i enlighet med våra instruktioner och endast efter att de undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal enligt tillämplig lag, för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina Personuppgifter. Gruppen kan komma att lämna ut Personuppgifter till tredje man om Gruppen är skyldig att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Gruppen kan komma att överföra uppgifter till samarbetspartners och underleverantörer utanför EU/EES. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina Personuppgifter i sådana situationer och efterlevnad av EU/EES-regler ingår aktuellt bolag i Gruppen personuppgiftsbiträdesavtal med sådana parter. Sådana personuppgiftsbiträdesavtal reglerar dessa parters behandling av Personuppgifterna och, när det är tillämpligt, överföring av Personuppgifter i enlighet med gällande EU/EES regler om skydd för Personuppgifter. Avtalen innehåller villkor som EU-kommissionen kräver och som uppfyller de krav tillämplig lag ställer för att skydda de överförda Personuppgifterna.

Skyddande och gallring av personuppgifter

Gruppen har interna rutiner för IT- och informationssäkerhet och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst.

Vi behandlar dina Personuppgifter under den tid som behandlingen är nödvändig för att uppfylla de ändamål för vilka uppgifterna samlats in och/eller vi har en rättslig förpliktelse att bevara Personuppgifterna. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Dina rättigheter

Rätt till information: Du har rätt att kostnadsfritt få information om vår behandling av dina Personuppgifter. Begäran om utdrag ska göras skriftligen till Gruppens dataskyddsombud på den adress som framgår nedan och ska vara egenhändigt undertecknad av dig samt innehålla uppgift om ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som använts i kommunikation med Gruppen). Utdraget sänds till din folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till dataskyddsombudet.

Rätt till rättelse: Vi strävar efter att de Personuppgifter som vi behandlar om dig är korrekta och relevanta för det ändamål som behandlingen sker. Du har rätt att vända dig till Gruppens dataskyddsombud för att be oss att rätta felaktiga uppgifter om dig som behandlas av oss. Du kan även begära ut information om till vem vi har lämnat ut dina Personuppgifter. Gruppen ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att Personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen. Respektive bolag inom Gruppen kommer att, på din begäran eller när bolaget upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information.

Rätt till radering: Vi har en skyldighet att radera dina Personuppgifter (i) om de inte längre behövs för det/de ändamål som de samlades in, (ii) om behandlingen av dem endast grundar sig på sitt samtycke och du återkallar det, eller (iii) om behandlingen sker för direktmarknadsföring.

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke till ytterligare behandling (ej retroaktivt) av dina Personuppgifter genom att kontakta dataskyddsombudet på adressen nedan, varpå Gruppen kommer att förhindra sådan information från att fortsätta behandlas.

Du görs dock uppmärksam på att återkallande av samtycke inte påverkar behandling som får göras utan samtycke (t.ex. den behandling som sker för att kunna tillhandahålla Tjänsterna) men kan leda till att Tjänsterna inte fungerar som avsett eller att Gruppen inte längre kan tillhandahålla Tjänsterna.

Rätt till begränsning av behandling: Du kan i vissa fall begära att vår behandling av dina Personuppgifter begränsas till vissa avgränsade syften. Det kan du t.ex. göra när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse.

Rätt till dataportabilitet: Vi kan hjälpa dig att flytta över Personuppgifter som du har lämnat till oss en annan leverantör av tjänster. En förutsättning är att den som tar emot uppgifterna behandlar dem med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig. Rätten gäller bara i förhållande till sådana Personuppgifter som du själv har lämnat till oss.

Rätt att göra invändningar: Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina Personuppgifter för marknadsföring.

Klagomål till Datainspektionen: Om du anser att vi behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet där du bor eller arbetar. I Sverige är det Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Rätt till skadestånd: Om du har lidit skada på grund av att vi har behandlat dina Personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Cookies

När du besöker vår webbplats kan vi komma att skicka, och lagra en cookie på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Denna cookie möjliggör att webbplatsen eller webbservern kan samla och spara specifik, men begränsad, information från webbläsaren om hur du använder den och förbättrar din användarupplevelse. Vi kan även komma att samla information om din IP-adress, operativsystem, vilken sökmotor du använder för statistiska och administrativa ändamål. Informationen som vi inhämtar genom ditt besök på vår hemsida är generellt anonymiserad och kan inte härledas till en specifik person. Information om hur Gruppen använder cookies, vad de används till och hur du kan undvika dem framgår av Gruppens vid var tid gällande Cookie Policy.

Överlåtelse

Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan dina Personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

Frågor om integritet

Om du har frågor eller funderingar kring Gruppens Integritetspolicy eller databehandling eller skulle vilja framföra klagomål om ett eventuellt brott mot lagar och regler om integritet kan du vända dig till vårt dataskyddsombud enligt nedan adress.

Kontaktuppgifter Dataskyddsombud

Namn: Antonia Ahrnell

E-post: DPO@pophouse.se

Postadress: Att: Antonia Ahrnell, Pophouse Entertainment Group AB, Djurgårdsvägen 68, 115 21 Stockholm

Book a table